Tất cả nick đầy đủ sim đăng ký và không lỗi shinwa
10% nhận nick 6x sét +7
10% nhận nick trên lv100
30% nhận nick nhiều món +12
50% nhận nick trên lv60 sét +8