Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
tieu 59 sv1 vk14 mcs học 8stn sói tl4311 còn 4m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
700,000đ
cung 123 sv5 yoroi tl4 học 11 sách sx tl3211 còn 83m yên max sk...
Cấp độ: 123
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
580,000đ
full 12,st5s tb5666,14 bánh,max sách,12m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
420,000đ
mắt 2,full 12,st tb1540,8stn,1m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
500,000đ
full 12,89m yên...
Cấp độ: 69
Sever: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
330,000đ
1m16 full 14,sx2s 2cm tb0210,8stn,10m yên,có skill 10x...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,100,000đ
full 12 2m8,trâu tb0210,90m yên...
Cấp độ: 32767
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
6 món +14 ,4 món +12 ,10 sách ,sói 5 sao ngon tbs5555...
Cấp độ: 70
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
650,000đ
2 món +12 ,4 món +11 ,có yoroi ,rương 54tr yên...
Cấp độ: 77
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
120,000đ
set +12 ,mắt 3 ,8 sách...
Cấp độ: 70
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
450,000đ
7 món +14 ,3 món +16 ,max sách ,max bánh ,siêu xe 5 sao tbs4566...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
1,650,000đ
2 món +12 ,rương 177tr yên...
Cấp độ: 98
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
170,000đ
3 món +14 ,3 món +12...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
320,000đ
8 món +12 , rương 43tr yên...
Cấp độ: 103
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
450,000đ
vũ khi +12...
Cấp độ: 98
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
180,000đ
vk +11 ,8 sách ,có bội +16 , sói ngon...
Cấp độ: 50
Sever: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
170,000đ
9 món +12, 8 sách ,siêu xe 5 sao ngon...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
600,000đ
vũ khí +16 ,sét +14 ,8 sách ,siêu xe 5 sao , rương 537tr yên...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
1,400,000đ
8 món +12 ,2 món +14 ,max sách ,4 bánh ,sói 4 sao ngon...
Cấp độ: 70
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
600,000đ
1 món +12 ,rương 135tr yên...
Cấp độ: 98
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
160,000đ