Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Giá tiền
Chọn Phái
Chọn Server
Level trở lên
TÌM THEO ID
MÃ SỐ: 2735

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 60

Xem chi tiết
3m12 full 8,st lv21 2cm tb2641...

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 60

130,000đ

MÃ SỐ: 2734

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 59

Xem chi tiết
7m12 3m8,st tb0400,8stn,1skn,1...

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 59

180,000đ

MÃ SỐ: 2733

Phái: Đao

Server: Katana

Level: 74

Xem chi tiết
3m12 full 8,st5sao tb1232,1stn...

Phái: Đao

Server: Katana

Level: 74

170,000đ

MÃ SỐ: 2732

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 83

Xem chi tiết
vk12 3m4 full 8,st5sao,8stn,37...

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 83

140,000đ

MÃ SỐ: 2731

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 114

Xem chi tiết
2m14 full 12,6mTL563354,sx5sao...

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 114

500,000đ

MÃ SỐ: 2730

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 59

Xem chi tiết
3m12 full 8,st5sao,7m yên...

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 59

180,000đ

MÃ SỐ: 2729

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 59

Xem chi tiết
2m12 cả vk full 8,st4sao lv 10...

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 59

150,000đ

MÃ SỐ: 2728

Phái: Quạt

Server: Bokken

Level: 59

Xem chi tiết
quạt 59 sv1 học 4stn còn 94m y...

Phái: Quạt

Server: Bokken

Level: 59

120,000đ

MÃ SỐ: 2727

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 91

Xem chi tiết
tieu 91 sv2 full14 sói lv100 3...

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 91

470,000đ

MÃ SỐ: 2726

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 90

Xem chi tiết
kiem 90 sv5 rương d7...

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 90

290,000đ

MÃ SỐ: 2725

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 98

Xem chi tiết
quạt 98 sv5 gt tl0 vk14 còn 2...

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 98

420,000đ

MÃ SỐ: 2724

Phái: Kiếm

Server: Bokken

Level: 106

Xem chi tiết
kiem 106 sv1 yoroi tl4 sx lv10...

Phái: Kiếm

Server: Bokken

Level: 106

420,000đ

MÃ SỐ: 2723

Phái: Kiếm

Server: Bokken

Level: 97

Xem chi tiết
kiem 97 sv1 sói lv100 tl0321 c...

Phái: Kiếm

Server: Bokken

Level: 97

255,000đ

MÃ SỐ: 2722

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 79

Xem chi tiết
tieu 79 sv1 gt tl0 sói lv100 2...

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 79

155,000đ

MÃ SỐ: 2721

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 74

Xem chi tiết
kiếm 74 sv5 gt tl6 học 8stn 1s...

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 74

280,000đ

MÃ SỐ: 2720

Phái: Đao

Server: Katana

Level: 89

Xem chi tiết
đao 89 sv5 còn 429m yên sói tl...

Phái: Đao

Server: Katana

Level: 89

160,000đ