Tổng hợp dịch vụ Ninja School

 

1. Bán xu ninja

Nội dung

 

2. Bán lượng ninja

Nội dung

 

3. Dịch vụ up thuê

Nội dung

 

4. Làm nhiệm vụ thuê

Nội dung

 

5. Bán nick chứa lượng

Nội dung