Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
2m12 full 8,st tb0210,8stn,21m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
130,000đ
1m14 full 12 1m8,st víp tb0541,8stn,5m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
330,000đ
mắt 3,4m14 full 12,st5s 2cm tb3665,max sách,54m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
800,000đ
full 15 2m14,st5s 2cm tb4656,8stn,409m yên...
Cấp độ: 114
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
750,000đ
full 14 2m12,sx5s víp tb6666,8stn,4 bánh,21m yên,có skill 10x...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
1,350,000đ
sét +12 ,9 sách ,16 bánh ,sói 5sao ngon tbs3667 , rương 76tr yê...
Cấp độ: 50
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
800,000đ
4 món +12 , max sách...
Cấp độ: 76
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
5 món +12 ,8 sách ,sói 2cm ,tbs4656...
Cấp độ: 59
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
300,000đ
4 món +12, 9 sách ,siêu xe 5 sao ngon...
Cấp độ: 90
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
420,000đ
9 món +12 ,8 sách ,1 bánh ,găng tl max % ,trâu 2cm tbs0425...
Cấp độ: 49
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
400,000đ
8 món +12 , 10 sách ,3 bánh...
Cấp độ: 80
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
300,000đ
sét +12 ,8 sách ,siêu xe 5 sao ngon...
Cấp độ: 99
Sever: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
500,000đ
3 món +12 ,4 món +13 ,3 món +14 ,max sách ,sói 5 sao ngon ,rươn...
Cấp độ: 69
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
700,000đ
vũ khí +15 ,sét +12...
Cấp độ: 90
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
330,000đ
8 món +12 ,2 món +14 ,siêu xe 5 sao ngon , rương 69tr yên...
Cấp độ: 79
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
max buff ,full máp...
Cấp độ: 74
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
max buff ,full máp...
Cấp độ: 74
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
max buff, full máp...
Cấp độ: 74
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
max buff ,full máp...
Cấp độ: 74
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
full máp ,max buff...
Cấp độ: 74
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ