Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
kunai 91 sv1 3stn 63m yên...
Cấp độ: 91
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
180,000đ
tieu 114 sv1 sói tl7766 còn 687m yên max skil910x...
Cấp độ: 114
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,150,000đ
tieu 90 sv2 tóc nhím vk16 mcs sx tl6666 125m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
4,250,000đ
kunai 99 sv4 vk mcs học 8stn sx tl6554 còn 270m yên max skil9x...
Cấp độ: 99
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
1,100,000đ
kiem 49 sv2 vk mcs sđ tl6666 còn 480m yên...
Cấp độ: 49
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
880,000đ
tieu 109 sv4 học 8stn 1skn sx tl6544 còn 356m yên 1984 lượng...
Cấp độ: 109
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
880,000đ
kiem 59 sv1 còn 900m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
5,100,000đ
cung 130 sv1 vk mcs học 11 sách sói tl6555 còn 47m yên max skil...
Cấp độ: 130
Sever: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
1,450,000đ
tieu 70 sv1 vk mcs sx tl6664 có sói 5sao 2cm 80m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,400,000đ
kiem 60 sv1 vk mcs học 8stn sói tl5444 còn 41m yen...
Cấp độ: 60
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,100,000đ
tieu 90 sv2 học 8stn 2skn sói tl6666 còn 3k4 lượng 275m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,070,000đ
kunai 90 sv2 vk mcs học 8stn 8 banh còn 3k4 lượng 273m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
2,000,000đ
kunai 90 sv3 vk mcs học 8stn 1skn sói tl6321 còn 413m yên rương...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
2,150,000đ
tieu 90 sv2 vk mcs nic 1nv có cải trang 167 lượng...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,550,000đ
sói vip 8stn...
Cấp độ: 75
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
230,000đ
kiếm sv5 vk14 mắt 3...
Cấp độ: 69
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
560,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 48
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
300,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 73
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 91
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
230,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 79
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
340,000đ