Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
vu khí +12, siêu xe ngon...
Cấp độ: 75
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
100,000đ
3 món +12 ,8 sách, tbs3445 ,rương 56tr yên...
Cấp độ: 42
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
300,000đ
7 món +14 ,2 món +16 ,1 món +13 ,siêu xe 5 sao ngon ,tbs6676...
Cấp độ: 80
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,550,000đ
full 12,st tb7776,max sách,max bánh,493m yên,tóc nhím...
Cấp độ: 49
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,200,000đ
2 món +12 ,găng tl6 max...
Cấp độ: 59
Sever: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
2 món +14 ,7 món +13 ,max sách ,siêu xe 5 sao , rương 62tr yên...
Cấp độ: 107
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
550,000đ
2m12 full 8,sx 4sao tb0211,6stn,116m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
220,000đ
2 món +14 ,8 món +12 ,max sách ,sói 2cm...
Cấp độ: 86
Sever: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
320,000đ
1m15 1m14 6m13 2m12,sx lv100 tb1111,8stn,1m yên...
Cấp độ: 96
Sever: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
320,000đ
9 món +14 ,1 món +12 ,8 sách ,siêu xe 5 sao ngon .tbs5566...
Cấp độ: 79
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
1,300,000đ
1m14 3m12 full 8,st lv100 tb0222,3stn,21m yên...
Cấp độ: 86
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
130,000đ
vk13 full 12,sx víp tb104,8stn,128m yên...
Cấp độ: 60
Sever: Sanzu
Class: Kiếm
TTGT: Không
420,000đ
Đao...
Cấp độ: 114
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
420,000đ
Tiêu...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
900,000đ
full12...
Cấp độ: 69
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
TTGT Lv10, Sói Lv100 Hot...
Cấp độ: 50
Sever: Tone
Class: Cung
TTGT:
900,000đ
Giá Rẻ...
Cấp độ: 42
Sever: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
1m14 full 13,st5s tb5243,max sách,47m yên...
Cấp độ: 81
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
350,000đ
mắt 2,7m13 3m12,st5s tb2532,max sách,5 bánh,hết yên,có skill 10...
Cấp độ: 108
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
420,000đ
full 14,sx5s tb4466,8stn,1skn,2m yên,có skill 10x...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
1,350,000đ