Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
dao 69 sv4 học 4stn sx lv100 tl22 còn 15m yên...
Cấp độ: 69
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
440,000đ
tieu 80 sv5 vk+gt+bùa tl5 yr tl4 vk14 mcs học 11 sách sói lv100...
Cấp độ: 80
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
420,000đ
dao 102 sv4 vk mcs sx lv100 tl1665 còn 32m yên có skil10x...
Cấp độ: 102
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
400,000đ
kiem 103 sv1 học 6stn sx tl1444 còn 331m yên có skil10x...
Cấp độ: 103
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
410,000đ
tieu 42 sv2 10 bánh bh vk tl7 giày+bùa tl3 sói tl3663 còn 157m ...
Cấp độ: 42
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
430,000đ
tieu 70 sv4 bùa tl3 gt+yr tl4 vk tl5 học 11 sách 1b sói lv100 5...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
Tiêu 78 vk+11, full 8 9, sx full tb, 1stn...
Cấp độ: 78
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
140,000đ
Quạt 78 vk+9, full 89, sói full tb, 2stn...
Cấp độ: 78
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
140,000đ
Tiêu 38 vk+10, full 8, sói full tb...
Cấp độ: 38
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
110,000đ
Kiếm 69 mcs+12, full 10, sói đen ngon full tb...
Cấp độ: 69
Sever: Sanzu
Class: Kiếm
TTGT: Không
110,000đ
Tiêu 80 vk+10 , full 10, sx full tb, còn 38tr yên...
Cấp độ: 80
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
140,000đ
Kiếm 94 vk+14, full 8, sói , còn 21tr yên , 4stn...
Cấp độ: 94
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
270,000đ
8 món +16 ,Full tinh luyện ,TTGT Lv25 ,có cải trang hoa tuyết N...
Cấp độ: 110
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT:
9,800,000đ
vu khí +12 ,tbs3333 ,rương 12tr yên...
Cấp độ: 42
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
100,000đ
7 món +15 ,3 món +14 ,tbs5666 ,phân thân kiếm lv102...
Cấp độ: 103
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,850,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 70
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
140,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 89
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
170,000đ
Quạt 67 set 6x+8,+9...
Cấp độ: 67
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Quạt 67 set 6x+8,+9...
Cấp độ: 67
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Quạt 67 set 6x+8,+9...
Cấp độ: 67
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ