TÀI KHOẢN NINJA SỐ #11072

Trở lại
500,000 ATM

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 49

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: sét +12 ,8 sách ,găng tl ngon ,tbs4555 ,rương 119tr yên