Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
Kiếm 101 vk+12, 1m12, full+8, sói full tb, 144tr yên...
Cấp độ: 101
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
3 món +16 ,7 món +14 ,rương 3940 lượng ,tbs5666...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
2,650,000đ
2 món +12 ,4 món +14 ,4 món +13 ,siêu xe 5 sao ,...
Cấp độ: 124
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
450,000đ
Kiếm 90 vk+13, full+8, sói full tb...
Cấp độ: 90
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
270,000đ
sét +12...
Cấp độ: 70
Sever: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
370,000đ
Đao 66 vk+12 , full 8 , sói tb TC hp...
Cấp độ: 66
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
110,000đ
Kunai 81 vk+12, full 10, yoroi, sói full tb...
Cấp độ: 81
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
170,000đ
Kiếm 90 mcs +12, 5m12, 4m8, yoroi, sói full tb, 137tr yên...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
Tiêu 122 vk+15 tinh luyện 6, 3m14, full 12, găng +14 tl5, bùa +...
Cấp độ: 122
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
650,000đ
Đao 77 mắt 2 vk+12 tinh luyện 5, găng tl 3, yoroi tl4, full 12,...
Cấp độ: 77
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
300,000đ
Kiếm 49 vk mcs+12 tinh luyện 7 khảm 2 viên ngọc 2, găng tl6, gi...
Cấp độ: 49
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
670,000đ
Tiêu 59 vk+12 , full 8 , sói full tb...
Cấp độ: 59
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
110,000đ
Quạt 91 vk+14, full 8 , yoroi,. Sói tb tc cx...
Cấp độ: 91
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
300,000đ
Tiêu 91 mắt 2 vk+14 tinh luyện 6, găng tl 6, yoroi tl6, bùa tl4...
Cấp độ: 91
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
700,000đ
Quạt 90 vk+14, full 12, 1m11, găng tl3, yoroi tl5, sói tb 2520,...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ
7m12 3m8,7mtl,trâu 2cm tb0310,8stn,7m yên...
Cấp độ: 76
Sever: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
270,000đ
Tiêu 75 vk+12 tinh luyện 5, full+10, giày 12, sói lv100 full tb...
Cấp độ: 75
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
160,000đ
Cung 62 vk+12, găng 12, f89, sói TB 1322,1stn...
Cấp độ: 62
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
110,000đ
Đao 77 vk+14 tinh luyện 4, găng + bùa tinh luyện 4, full 89, sx...
Cấp độ: 77
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
330,000đ
Tiêu 59 vk+12 tinh luyện 6, quần giày tinh luyện 2, bùa tinh lu...
Cấp độ: 59
Sever: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ