Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
....
Cấp độ: 64
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
49,999đ
....
Cấp độ: 64
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
49,999đ
....
Cấp độ: 64
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
49,999đ
....
Cấp độ: 65
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
49,999đ
....
Cấp độ: 63
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
60,000đ
....
Cấp độ: 63
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
49,999đ
....
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
2m12 full 8,10,st 2tb,9m yên...
Cấp độ: 67
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
130,000đ
Kiếm 81 9m12 cả vk 1m8,st 2sao 3tb264,4m yên...
Cấp độ: 81
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
290,000đ
7m12 cả vkTL6,st 2tb13,190m yên...
Cấp độ: 73
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
220,000đ
vk11 full10 155 triệu yên...
Cấp độ: 90
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
tieu79 full+8 con 20m yên...
Cấp độ: 79
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
130,000đ
dao78 full+8...
Cấp độ: 78
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
130,000đ
tieu78 full +8 con 21m yen...
Cấp độ: 78
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
130,000đ
kunai79 full+8 con 57m yên...
Cấp độ: 79
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
130,000đ
kiem 78 full+8...
Cấp độ: 78
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
130,000đ
cung79 full8...
Cấp độ: 79
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
130,000đ
kiem79 full+8...
Cấp độ: 79
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
130,000đ
kunai79 full+8...
Cấp độ: 79
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
130,000đ
tieu79 vk+9 full+8...
Cấp độ: 79
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
130,000đ