Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
cung 130 sv1 vk mcs học 8stn 1skn sx tl6654 max skil910x...
Cấp độ: 130
Sever: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
1,330,000đ
kunai 98 sv6 vk mcs học 8stn sx tl9997 còn 3500 lượng 99 vé max...
Cấp độ: 98
Sever: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
5,220,000đ
kiem 83 sv4 sói tl6662 còn 256m yên...
Cấp độ: 83
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
630,000đ
kunai 50 sv1 vk mcs học 11 sách sói tl7666 còn 441 triệu yên...
Cấp độ: 50
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
620,000đ
quạt 60 sv1 vk mcs sói tl7666 còn 414m yên...
Cấp độ: 60
Sever: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,780,000đ
kunai 80 sv2 vk16 học 11 sách sói tl6665...
Cấp độ: 80
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
3,330,000đ
tieu 60 sv4 vk mcs sói tl9998 còn 83m yên...
Cấp độ: 60
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
910,000đ
tieu 130 sv5 4mtl9 max skil910x...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,830,000đ
full 12 4m8 1m8,60m yên...
Cấp độ: 50
Sever: Tone
Class: Đao
TTGT: Không
170,000đ
7 món +12 ,3 món +14 ,8 sách ,siêu xe 5 sao ngon tbs3334 ,rương...
Cấp độ: 99
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
750,000đ
7 món +12 ,1 món +14 ,vk tl2 ,siêu xe 5 sao ngon rương 380tr yê...
Cấp độ: 88
Sever: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
400,000đ
vu khí +12 ,trâu ngon 2cm, rương 32tr yên...
Cấp độ: 58
Sever: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
100,000đ
4 món +12 ,4 món +11 ,mắt 2 ,9 sách ,3 bánh...
Cấp độ: 59
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
230,000đ
9 món +12 ,1 món +14 ,10 sách ,xe máy 5 sao ngon , rương 111 tr...
Cấp độ: 98
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
700,000đ
4 món +12 ,rương 145tr yên...
Cấp độ: 71
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
170,000đ
vũ khí +16 , 9 món +15 ,max sách ,13 bánh ,sói 5 sao ngon tbs46...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
1,400,000đ
4 món +12 ,6 món +14 ,mắt 3 ,max sách ,7 bánh ,sói 5 sao tbs666...
Cấp độ: 77
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
sét +12 .mắt 3 ,3 sách ,rương 27tr yên...
Cấp độ: 59
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
450,000đ
3 món +12 ,2 bánh ,rương 235 lượng ,59tr yên...
Cấp độ: 94
Sever: Sanzu
Class: Cung
TTGT: Không
300,000đ
vũ khí +12...
Cấp độ: 44
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
100,000đ