Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :
- Shop Hỗ Trợ Trả Góp:

Tất cả
kunai 90 sv1 vk mcs 11 sách 1b sói tl3633 19tnp...
Cấp độ: 90
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
770,000đ
tieu 90 sv1 8stn sx tl6666...
Cấp độ: 90
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
640,000đ
kiem 90 sv5 vk mcs 8stn 10bbh sx tl4664 pt kiem 60...
Cấp độ: 90
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
720,000đ
tieu 110 sv4 ct vv vk16 11 sách 20 bánh sx tl6768...
Cấp độ: 110
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
dao 70 sv1 11 sách 10bbh sx tl8999 165 lượng...
Cấp độ: 70
Sever: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
820,000đ
kiem 70 sv1 vk mcs 11 sách 20 bánh sói tl6666...
Cấp độ: 70
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
770,000đ
kunai 99 sv1 vk mcs 8stn 20 bánh sói tl3633...
Cấp độ: 99
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
700,000đ
tieu 90 sv3 8stn 20 bánh sói tl3645...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
680,000đ
kunai 130 sv2 4m16 8stn 10bbh full tl9 có sói 5s 2cm tc hp 8tnp...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
3,250,000đ
tieu 70 sv1 vk mcs 11 sách 20 bánh sói tl7888...
Cấp độ: 70
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
880,000đ
dao 99 sv4 vk mcs 3m16 8stn 20 bánh sx tl6666 có tiêu 9x c14...
Cấp độ: 99
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,380,000đ
tieu 69 sv1 vk mcs 8stn...
Cấp độ: 69
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
200,000đ
tieu 90 sv2 2m16 11 sáh 20 bánh sx tl5655...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
830,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 59
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
2,500,000đ
kunia 99 sv5 vk16 8stn...
Cấp độ: 99
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
750,000đ
kunai 113 sv2 vk16 mcs 8stn sói tl3442 645 lượng...
Cấp độ: 113
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
640,000đ
7 món +14 ,3 món +12 ,8 sách ,sói 3sao ngon...
Cấp độ: 59
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
450,000đ
9 món +12 ,vk tl8 ,rương 88tr yên...
Cấp độ: 49
Sever: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
170,000đ
Sét +14 ,sói 5sao ngon ,rương 500tr yên...
Cấp độ: 90
Sever: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
600,000đ
Sét +14 ,siêu xe 5 sao ngon ,rương 8250 lượng + 100 vé ,1ty7 yê...
Cấp độ: 110
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,600,000đ